Zvukomalebná angličtina (2.)


V druhé části článku si představíme další skupiny hlásek, které v angličtině navozují pocit nějakého pohybu, aktivity, trvání, stability nebo např. šíření v prostoru. Anglicky se označují jako "phonesthemic initials". Konkrétně se bude jednat o následující skupiny hlásek: sp-, st-, str-, sw-, wh- a wr-.

Pokud se chceme anglická slovíčka naučit, tak je samozřejmě nezbytně nutné, abychom si je nějakým způsobem opakovali. Zajímavou možností k procvičování angličtiny může být  vytvoření vlastní zvukové nahrávky - sami si namluvíme jednotlivá slovíčka, po kterých budou s odstupem pár sekund následovat jejich české významy.

Pro svoji vlastní potřebu jsem si vytvořil jednoduchý excelový prográmek na procvičování slovíček. Všechna anglická slovíčka, která se objevila v obou těchto lekcích "zvukomalebné angličtiny", jsem do tohoto prográmku nakopíroval, takže si je v něm můžete procvičovat i vy. Významy slovíček jsou doplněné také o jejich synonyma nebo případně další užitečné anglické fráze. Excelový soubor s 12 listy odpovídající jednotlivým fonesmatickým iniciálám si můžete stáhnout zde. Pokud by se vám zdála slovní zásoba příliš rozsáhlá, můžete si samozřejmě některé řádky se slovíčky smazat...

 

Měli bychom ještě připomenout, že "fonestemické iniciály" samozřejmě nejsou jedinými zvukomalebnými prostředky, kterými angličtina disponuje. Našli bychom celou řadu dalších anglických slovíček, která imitují zabarvení lidského hlasu, různé pohyby vody či vzduchu nebo zvuky, které vznikají při srážce předmětů. Samostatnou kapitolou jsou slova, která se snaží zachytit zvuky vydávané zvířaty - tato slovíčka se v různých světových jazycích často podobají. Zkusíme si je představit v některém z příštích článků na těchto webových stránkách...

sp- : slova související s pohybem tekutin a práškovitých látek
splatter postříkat, pocákat (a znečistit) The jam splattered on the cloth.
spray postříkat (jemnými kapičkami)
splash (po)stříkat, (po)šplíchat make a splash - zviditelnit se, udělat dojem
spatter postříkat, pocákat (a znečistit) His pants were spattered with mud.
sprinkle postříkat, posypat, poprášit sprinkle with salt/holy water
sparge postříkat, pocákat, pokropit
spate rozvodnění, záplava (hl. z horského toku), BrE
spew vychrlit; vyzvracet Smokestacks spew out black smoke.
spigot vodovodní kohoutek, uzávěr
spill vylít, rozlít cry over spilt milk
splosh cákat Children sploshed water on him.
spout chrlit, tryskat; gejzír, vytrysknutí The wound spouted blood.
spurt vytrysknout, vyšlehnout Blood spurted from his head.


st- : slova naznačující absenci pohybu nebo omezení nějaké aktivity

stab bodnout (nožem)
stable stálý, vyrovnaný (povahově); stáj
stack stoh, štos, kupa
stage fáze, stádium, etapa
stagger vrávorat, potácet se, klopýtat waver
stagnant nehybný, stojatý, strnulý
stagnate stagnovat
stain skvrna
stake kůl, sloupek; sázka sázka - wager /weidžer/
stale starý, okoralý (o jídle)
stalemate patová situace, slepá ulička
stalk stopovat, sledovat (držet se někoho)
stall (po)zastavit, (po)zdržet něco
stamina výdrž, vytrvalost, životní síla have a stamina to achieve sth
stammer koktat (zastavovat se na určitém zvuku) stammer/stutter
stamp dupnout
stance postoj, přístup; stanoviště
stand stát stand fast/stand one's ground - stát si za svým
standard standard
staple (fixní) hlavní prvek, produkt, plodina staple commodities
star hvězda
starch škrob; škrobenost, upjatost
stare zírat, civět
startle překvapit (srdce přestane bít :)
starve hladovět (trávící systém se napohybuje:) starve to death
stash zašít, schovat něco  He had a stash of drugs in…
state stav
static statický
station nádraží, stanice
stationary nehybný stationary orbit - stacionární oběžná dráha
statistics statistika
statue socha motionless like a statue - nehybný jako socha
status společenské postavení, status status quo - stav v daném okamžiku
statute předpis, pravidlo
stay zůstat, zůstávat
steadfast pevný, neochvějný, neotřesitelný constant, unwavering
steady pevný, stabilní firm, persistent, unfaltering; be going steady with sb
stealth kradmost, nenápadnost stealth taxes - nepřímé daně
stench smrad, puch
stencil šablona
step krok (pevná pozice na cestě někam)
sterile neplodný barren
stern přísný, striktní stern measures, give sb a stern look
stew (po)dusit (maso) stew in one's own juice - dusit ve vlastní šťávě
stick přilepit, zapíchnout, zabodnout
stiff tuhý, toporný rigid, inflexible; keep a stiff upper lip
stifle potlačit (rozvoj) suppress
stigma poskvrna, znamení hanby
still nehybný, neperlivý (nápoj) Still waters run deep.
stilted strojený, afektovaný, přehnaně formální
sting bodnutí (na jednom konkrétním místě :)
stingy lakomý (bez pohybu do peněženky :)
stink páchnout 
stipend prebenda, stipendium
stipulate vyhradit si, vymínit si; určit, stanovit as stipulated - jak je uvedeno (ve smlouvě)
stock zásoby zboží, sklad lock, stock and barrel - sevšímvšudy, sakumprásk
stodgy těžko stravitelný; nezáživný indigestible
stoical emocionálně nevzrušený
stomp dupat, pochodovat, mašírovat
stooge loutka, panák, poskok
stop zastavit
store skladovat, uchovávat
stow uložit, umístit něco někam (pro budoucí potřebu)
stubborn tvrdohlavý, tvrdošíjný as stubborn as a mule
stud chovný hřebec (ne na závody :)
study studovat (držet hlavu nad knihou :)
stuff nacpat, narvat
stuffy zkostnatělý, konzervativní; zatuchlý
stump vyvést z míry, dostat někoho
stun omráčit, šokovat
stunt zbrzdit (růst nebo vývoj); dělat akrobatické kousky
stupefy omráčit, ohromit; oblbnout (drogou)
stupid hloupý, tupý
stupor omámení, otupělost, apatie
sturdy robustní, festovní
sty (prasečí) chlívek
style styl
stymie bránit, překážet v cestě /staimi/
styptic hemostatický, zabraňují krvácení /stiptik/str- : vyjadřuje především malou šířku/úzkost, ale také rozptýlení/šíření v prostoru nebo čase

 

straddle sedět, stát rozkročený na něčím
stress důraz; stres, napětí stress disease - nemoc ze stresu, stress management - zvládání stresu
stride kráčet, vykračovat si (dlouhými kroky)
strenuous namáhavý, usilovný strenuous effort - úporná snaha
strain nápor, nadměrná zátěž na něco/někoho under a considerable strain
strobe ostře, rychle blikat (světla na diskotéce)
stroke pohladit, polaskat She stroke his hair.
strand pramínek(vlasů); okraj jezera nebo moře
stroll procházet se, toulat se saunter; take a stroll - jít na procházku
string provázek, šňůrka, struna string orchestra - smyčcový orchestr
streak pruh, pás; sled, série něčeho; charakteristický rys winning/lucky streak - série úspěchů, vítězná řada
strip pruh, pásek (úzký) magnetic strip - magnetický proužek
stripe pruh, proužek (jiné barvy) red shirt with white stripes
strict přísný, tvrdý strict diet - přísná dieta
straight rovný, přímý
strew rozházet, roztrousit strew sth with sth - rozházet co po čem
strap řemen, pásek, popruh watch strap
stream říčka, potok; proud, řada (aut apod.) up/down stream - proti/po proudu řeky
straw sláma, stéblo slámy; brčko, slámka bale of straw - balík slámy, a man of straw - nevýrazná osoba
struggle snažit se , usilovat, bojovat s něčím struggle with sth - snažit se s něčím vyrovnat
strive snažit se, usilovat strive hard to do sth
stretch táhnout se, rozprostírat se
strategy taktika
straggle trousit se, courat se; být roztroušený, rozptýlený
stratum třída, vrstva (společenská, geologická) /stra:tem/, pl. strata
street ulice walk the streets - chodit po městě (hledat práci)
strangle uškrtit; potlačit (rozvoj, aktivitu)
strait úžina, úzký průliv the Strait of Gibraltar
stray zabloudit, zatoulat se stray bullet - zbloudilá střela
sw- : různé druhy pohybu, a to především účelné, záměrné přírodní pohyby

swag prověsit se, prohnout se
swagger arogantně, pyšně si vykračovat
swallow spolknout He has swallowed the dictionary - mluví jako kniha
swamp močál
swap vyměnit si, prohodit si swap places with sb - vyměnit si místa
swarm roj (hmyzu) meteor swarm - meteorický roj
swat (roz)plácnout, (roz)plesknout swat a fly - zabít mouchu
swathe ovinout, ovázat /sweið/, swathe in bandages - zavinutý v obvazech
sway houpat se, kymácet se
swear klít, mluvit sprostě swear like a trooper - být sprostý jako dlaždič
sweep zametat New broom sweeps clean.
swell zvětšovat se, narůstat; otékat swollen ankle
swerve (náhle) zahnout, změnit směr
swig hltat, chlastat (velkými hlty)
swift rychlý, svižný; rorýs swift decision
swill opláchnout, omýt; chlastat, nasávat
swim plavat sink or swim - buď anebo, swim with the stream
swindle podvést, připravit o peníze
swing houpat se, kymácet se
swipe ohnat se (po kom), praštit; šlohnout, čmajznout
swirl vířit, točit se whirl
swish zasvištět A car swished by.
switch přepnout, změnit switch from coal to gas, switch seats
swivel otočit se; otočný čep, spoj
swoon padat do mdlob
swoop snést se, vrhnout se dolů (dravec, vrtulník)
swoosh zasvištět, zahučet (hl. při vířivém pohybu) Jet fighters swooshed over our heads.
wh- : slova naznačující rychlé pohyby vzduchu/vzduchem

 

whack hlasitá rána, prásknout, třísknout wham, whang
wheeze sípat, sípavě něco říkat
whew ty jó; no páni! /hwju:/, =Oh gosh!
whicker zařehtat, zaržát (kůň) whinny
whim rozmar, vrtoch, chvilkový nápad whimsy, caprice /kepri:s/
whimper fňukat, naříkat not with a bang but a whimper - s velkým zklamáním
whine kňučet, naříkat si, fňukat whinge, Stop whingeing about everything!
whip bič lash with a whip - bít bičem
whir vrčet, hučet (jako rotor helikoptéry) whirr
whirl vířit se, otáčet se a whirl of dust, give sth a whirl - zkusit něco, prubnout
whirligig káča, větrník
whirlybird helikoptéra (hovor.)
whisk bleskově něco někam dostat, mrsknout
whisper šeptat talk in a whisper
whistle pískat, hvízdat blow the whistle on sb - donášet na někoho
whiz prosvištět, profičet whizz/swish/swoosh/whoosh
whiz-kid zázračné/geniální dítě whizz-kid
whoop vískat, halekat; zajíkat se, sípavě dýchat


wr- : slova naznačující ohýbání nebo kroucení
wrangle přít se, hádat se; rozepře
wrap zabalit keep sth under wraps - držet pod pokličkou
wraith duch, přízrak (kniž.)
wrath hněv, zloba, zlost  /roθ/, Grapes of Wrath - Hrozny hněvu
wreak napáchat (škodu apod.) The tornado wreaked havoc - napáchalo spoušť
wreath věnec, věneček /ri:th/
wreck zcela zničit, zdemolovat wreckage, wrack; wrecked marriage - rozvrácené manželství
wrench vytrhnout, vyškubnout něco
wrest vyrvat, násilím vzít něco (z ruky)
wrestle zapasit, dostat někoho chvatem na zem arm wrestling - páka, přetlačovaná
wretch chudák, nešťastník
wriggle kroutit se, plazit se (jako červ)
wring ždímat wring sb's neck - zakroutit krkem
wrinkle vráska, zmačkání wrinkle-resistant - nemačkavý
wrist zápěstí
write napsat written all over sb's face - vepsaný v tváři
writhe svíjet se, kroutit se /raið/, writhe in pain - svíjet se bolestí
wrong nesprávný, chybný Two wrongs don't make a right - Nesplácej zlé zlým
wrought vykovaný, tepaný
wry kyselý, otrávený, znechucený wry face - kyselý obličej
awry nevydařený, nefungující /ə'rai/, go awry - nevydařit se, nevyjít
Žádné komentáře:

Okomentovat