Politická korektnost

UPPER-INTERMEDIATE  VIDEO

V anglicky mluvících zemích má již poměrně dlouhou tradici snaha vyhýbat se slovům nebo výrazům, které mohou znít urážlivě pro lidi jiného etnika, náboženství, sexuální orientace, ženy, handicapované lidi či seniory.

Pro tyto snahy se vžilo označení politická korektnost (angl. political correctness, zkracováno jako PC). V Americe se tak dnes již neříká indiánům „Indians“, ale „Native Americans“ popř. „First Nations“ a lidé černé barvy pleti se již dnes neoznačují výrazem „Black“ (a už vůbec ne jako „Negro“), ale jako „African Americans“.


Někdy znějí požadované korektní výrazy trochu nepřirozeně, a sami Britové a Američané si z nich proto občas dělají legraci. S některými z těchto slovních spojení se můžete seznámit v následujícím videu. 


Pod videem naleznete přehledný seznam slovíček – nejprve jsou uvedené „nevhodné“ výrazy a potom jejich politicky korektní ekvivalenty. Dále zde pak najdete některá další méně obvyklá slovíčka, která se v tomto videu objevují.shorty / squirt      short     vertically challenged      člověk menšího vzrůstu


bald   follicular challenged     člověk s lysinou na hlavě


four eyes      glasses-wearing person    visually impaired         brýlatý člověk


mankind    humankind       lidstvo


manmade    synthetic / artificial           umělý  (např. synthetic fibre   umělé vlákno)


forefathers    ancestors       předci


housewife / househusband    homemaker      člověk v domácnosti


policeman / policewoman  police officer        policist(k)a


fireman    fire-fighter       hasič(k)a


sex  gender      pohlaví


Mrs / Miss      Ms /mɪz/      oslovení ženy nerozlišující, zda je vdaná nebo svobodná


husband / wife     spouse    partner      partner(k)a


mother / father  parent one / parent two      rodič


homosexual     gay          homosexuální


he / she     they   (A doctor needs years of training before they are fully qualified to operate.)


his / her     their   (Everyone has their own story to tell.)


Merry Christmas     Happy Holidays / Winterval       Šťastné a veselé svátky!


AD  (Anno Domini)    CE  (common era)                 n. l.  (našeho letopočtu)


BC  (before Chist)    BCE  (before the common era)     př. n. l. (před naším letopočtem)
sensibilities    city, citlivost


deem  považovat něco za něco, soudit o něčem něco


PC Brigade    žertovně  skupina lidí, která usiluje o politickou korektnost


curtail    omezit něco, zredukovat  (curtail the freedom of speech   omezit svobodu projevu)


follicular    (follicle  váček, ze kterého vyrůstají vlasy)


call sb names   oslovovat někoho hanlivým způsobem


off the mark    nepravdivý, mimo mísu


bully   šikanovat


peers  vrstevníci


mature   dozrát, vyspět


self-worth   sebeúcta, hrdost


stamp out   vymýtit, vykořenit něco


applaud    aplaudovat někomu; chválit něco (it should be applauded  mělo by se tomu zatleskat)


hitherto  /ˈhiðəˈtu:/  až doposud


pejorative  /piˈdʒɒrətiv/  pejorativní, hanlivý


overtone  nádech, příznak něčeho


self-conscious   rozpačitý, nesmělý


blatant  zjevný, očividný


gender-neutral   neoznačující mužský nebo ženský rod


take over   získat převahu, převládnout


highlight  zdůrazňovat, poukazovat na  (highlight the marital status of the bearer  poukazovat na manželský stav nositele)


Y chromosome deficiency    nedostatek chromozomu Y  (v ženských pohlavních buňkách není obsažený chromozom Y)


same-sex  couple    homosexuální pár


compel   vyžadovat, vynucovat si


application form   formulář žádosti


abandon   zanechat něčeho


sobriquet /ˈsəubrɪˌkeɪ/   humorně přízvisko, přezdívka


be  afoot   chystat se, probíhat


fall back on sth   uchýlit se k něčemu


dumb  /dʌm/   němý


deaf   /def/  hluchý


Žádné komentáře:

Okomentovat