Výslovnost americké angličtiny – úvod do samohlásek

První část seriálu je věnovaná základnímu přehledu samohlásek, se kterými se můžeme setkat v americké angličtině.

V češtině není na rozdíl od angličtiny systém samohlásek nijak zvlášť složitý. Setkáme se zde s pěti krátkými samohláskami a e i o u, kterým odpovídá pět dlouhých samohlásek á é í ó ú. Kromě toho se většinou uvádějí tři dvojhlásky au eu ou.

V angličtině nám budou komplikovat situaci především samohlásky æ ə, které se v češtině běžně nepoužívají. Speciálně v americké angličtině navíc může být samohláska ə zabarvená do hlásky „r“ – budeme ji pak označovat znakem ɚ.

Při našem výkladu budeme pracovat s následující tabulkou samohlásek:


Tento systém samozřejmě není jediný možný, měl by nám sloužit především jako pomůcka pro roztřídění samohlásek do několika skupin.  Již na první pohled je např. zřejmé, že jsou zde trochu nezvyklým způsobem uvedené dvojhlásky. Jennifer považuje za dvojhlásky pouze aɪ aʊ ɔɪ, kdežto eɪ oʊ řadí mezi jednoduché samohlásky, protože u nich není zase tolik zřetelný přechod mezi  e-ɪ, respektive o-ʊ.V úvodu videa Jennifer říká, že pro samohlásky je typické, že jsou znělé (voiced), tzn., že při výdechu dochází ke kmitání hlasivek, které můžeme zaznamenat, když si přiložíme ruku na hrdlo. Vzduchu, který vydechujeme ústy, není kladena v cestě žádná větší překážka, jako je tomu u souhlásek.

Poté nás seznamuje s důvody, proč jsou samohlásky v tabulce roztříděné do několika skupin. Při vyslovování samohlásek mohou vstupovat do hry tyto faktory:

·        postavení rtů: mohou být zaokrouhlené (např. ɔ), napjaté (i) nebo uvolněné (ə)
·        poloha jazyka: může být vysoko (i), nízko (æ) nebo někde uprostřed (ə); podle toho hovoříme o tom, zda jsou samohlásky zavřené (closed), otevřené (open) nebo středové (middle)
·        délka samohlásek: mohou být velmi krátké (ɪ), ale mohou být i dlouhé (eɪ)
·        napětí úst: ústa mohou být napjatá (i) nebo uvolněná (ɪ)

Poté nám Jennifer postupně představuje 15 samohlásek, jak jsou uvedené v naší tabulce.


Pokud postupujeme v tabulce odshora dolů, naše ústa se postupně stále více otvírají. Např. při vyslovování samohlásky i jsou ústa téměř zavřená, kdežto u samohlásky æ jsou již doširoka otevřená. Souvisí to s polohou jazyka, který se nachází v prvním případě vysoko v ústech, zatímco v druhém případě je položený nízko. Samohlásky, které jsou v tabulce nahoře, se proto označují jako high vowels, zatímco ty, které se nacházejí v dolní části tabulky, jako low vowels.

Dále je potřeba vysvětlit, proč jsou v tabulce tři sloupce. Do těchto skupin jsou samohlásky rozdělené podle toho, jakým způsobem je při jejich vyslovování prohnutý jazyk. V prvním sloupci se nacházejí tzv. přední samohlásky i ɪ eɪ ɛ æ (front vowels) – při jejich výslovnosti je výše položená přední část jazyka. Naproti tomu u zadních samohlásek u ʊ oʊ ɔ (back vowels) je výše položená zadní část jazyka. Uprostřed mezi těmito dvěma skupinami jsou potom střední samohlásky ɚ ə ɑ (central vowels).

Poslední samostatnou skupinou uvedenou v tabulce jsou potom dvojhlásky (dipthongs): aɪ aʊ ɔɪ, tedy vlastně dvě samohlásky spojené dohromady. Na závěr videa si máte možnost vyzkoušet několik cvičení na rozpoznání délky samohlásek, jejich zaokrouhlenosti či pozice jazyka.


-------------------------------------- 

Rozdíly v britské angličtině

V britských slovnících se pravděpodobně nesetkáte se znakem ɚ, označujícím samohlásku ə zabarvenou pomocí hlásky „r“. Naopak se v nich však setkáte se samohláskou ɒ a dvojhláskami əʊ ɪə eə ʊə, které jsou specifické pro britskou angličtinu (více informací najdete v článku Přehledznaků pro zápis anglické výslovnosti). Rovněž si můžeme všimnout toho, že v tabulce nejsou uváděné dlouhé podoby samohlásek iː  ɛː  ɑː  uː  ɔː. Největším překvapením ale bude možná to, že zde schází znak ʌ, jak se používá např. pro zápis slova „cup“. Jennifer bere znak ʌ jenom jako o něco důraznější variantu samohlásky ə, a neuvádí jej proto samostatně. 


Další články ze stejného seriálu:Žádné komentáře:

Okomentovat